Firma Sauber została powołana do życia  na początku 2017r celem stworzenia holdingu i dywersyfikacji głównych kierunków firmy.
Główne kierunki firmy to: produkcja chemii przemysłowej i gospodarka odpadami.
Spółka zajmuje się produkcją rozpuszczalników, bejcy do drewna, oraz szeroko pojętym pośrednictwem w zakresie surowców i półproduktów chemicznych. W niedalekiej przyszłości przewidujemy produkcję szkła wodnego.

Następną gałęzią firmy jest gospodarka odpadami i odzysk odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Szczególnie specjalizujemy się w unieszkodliwieniu, recyklingu, asenizacji tak zwanych odpadów niebezpiecznych. Posiadamy stosowne decyzje, oraz szereg umów konsorcjum z oczyszczalniami, oraz z zakładami unieszkodliwiania odpadów, bądź recyklingu, co pozwala nam na przyjęcia każdego kodu odpadu.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie gospodarki odpadami, które nabyliśmy w trakcie wieloletniej pracy w EU, a szczególnie w krajach skandynawskich, co pozwoliło stworzyć i wprowadzić w życie  system ORUA stworzony przez naszą firmę, gdzie pokazujemy drogę i możliwości wykorzystania odpadu, lub skutecznej utylizacji.